Llançar el depurador en python

Publicat el 2013-01-31 per David Pascual
 

Per a posar un breakpoint i llançar el depurador en python simplement amb aquestes dues línies:

import pdb

# Alla on volem posar el break point:

pdb.set_trace()

Fent açò ens apareixerà en la consola en la que hem llançat l’interpret de python una consola per traçar l’execució del programa, veure el contingut de les variables de l’entorn d’execució on hem posat el breakpoint, etc.

Simplement awesome.

Molt util per a debugejar aplicacionetes Flask

Publicat en

python

Etiquetes

python debugger
comments powered by Disqus